ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560


กำหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาคการศึกษา 1 ธ.ค.59- 1 ส.ค.60 1 ก.ย.60-19 ธ.ค.60 20 ธ.ค.60-1 ก.ค.61
ประกาศตารางเรียนตารางสอน 13 มิ.ย.60 3 ต.ค.60 6 มี.ค.61
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก 27 ก.ค.60 - -
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 28 ก.ค.60 10 พ.ย.60 22 มี.ค.61
วันเปิดเรียน 1 ส.ค.60 19 ธ.ค.60 1 พ.ค.61
วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน โดยไม่ติด W 3 , 4 , 9 , 10 ส.ค.60 21 , 22 , 26 , 27 ธ.ค.60 3 , 4 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน 16 ส.ค.60 3 ม.ค.61 9 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด W 23 ส.ค.60 10 ม.ค.61 16 พ.ค.61
วันไหว้ครู 31 ส.ค.60 - -
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 15 - 30 ก.ย.60 - -
สัปดาห์สอบกลางภาค 25 ก.ย. - 1 ต.ค.60 12 - 18 ก.พ.61 -
วันถอนวิชาเรียนโดยติด W 5 , 6 ต.ค.60 21 , 22 ก.พ.61 30 , 31 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W 11 ต.ค.60 28 ก.พ.61 6 มิ.ย.61
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1 - 30 พ.ย.60 1 - 30 เม.ย.61 1 - 30 ก.ค.61
วันประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ 9 - 10 พ.ย.60 - -
ให้สัปดาห์ที่ 7 มาเรียนเพิ่มในสัปดาห์ที่ 6 เฉพาะภาคฤดูร้อน/2560 โดยเพิ่มช่วงเวลา เรียนเวลา 15.40- 18.10 และเวลา 18.10-20.40 น. ช่วงวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561 - ช่วงเวลาเรียนเพิ่ม วันที่ 27-30 มี.ค.61 -
วันสุดท้ายของการเรียน 19 พ.ย.60 1 เม.ย.61 24 มิ.ย.61
วันสอบปลายภาค 20 พ.ย. - 3 ธ.ค.60 2-5 , 7-12 เม.ย.61 25 มิ.ย. - 1 ก.ค.61
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ 3 ธ.ค.60 12 เม.ย.61 1 ก.ค.61
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา 4 , 6-8 , 12 ธ.ค.60 16-20 เม.ย.61 -
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ 13 ธ.ค.60 24 เม.ย.61 9 ก.ค.61
ประกาศผลสอบ / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา/ส่งแบบ มคอ.07 15 ธ.ค.60 30 เม.ย.61 13 ก.ค.61