ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2559


กำหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาคการศึกษา 1 ธ.ค. 58- 1 ส.ค. 59 1 ก.ย. 59 -2 ม.ค. 60 1 ธ.ค. 59 -2 พ.ค. 60
หน่วยงานสนับสนุนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1-15 ก.ค. 59 - -
ประกาศตารางเรียนตารางสอน 4 ก.ค. 59 3 ต.ค. 59 1 มี.ค. 60
ลงทะเบียนเรียนและชำระเงินนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 26 ก.ค. 59 7 ธ.ค. 59 9 พ.ค. 60
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก 27 ก.ค. 59 - -.
วันเปิดเรียน 2 ส.ค. 59 3 ม.ค. 60 23 พ.ค. 60
วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน  โดยไม่ติด W 4,5,10,11 ส.ค. 59 5,6,11,12 ม.ค. 60 25,26 พ.ค. 60
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน 17 ส.ค. 59 18 ม.ค. 60 2 มิ.ย. 60
วันซ้อมเพื่อเข้าสู่พิธีประทานปริญญาบัตร - 21 ม.ค. 60 -
วันพิธีประทานปริญญาบัตร - 22 ม.ค. 60 -
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด W 24 ส.ค. 59 25 ม.ค. 60 7 มิ.ย. 60
วันไหว้ครู 1 ก.ย. 59 - -
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 15-30 ก.ย. 59 - -
สัปดาห์สอบกลางภาค 26 ก.ย.59 - 2 ต.ค. 59 27 ก.พ. 59 - 5 มี.ค. 60 -
วันถอนวิชาเรียนโดยติด W 5,6 ต.ค. 59 8,9 มี.ค. 60 21,22 มิ.ย. 60
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W 12 ต.ค. 59 15 มี.ค. 60 30 ก.ค. 60
นักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1-30 พ.ย. 59 1-31 ม๊.ค. 60 1-31 ก.ค. 60
วันประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ 4 พ.ย. 59 - -
วันสุดท้ายของการเรียน 20 พ.ย. 59 23 เม.ย. 60 16 ก.ค. 60
วันสอบปลายภาค 21 พ.ย. 59 - 4 ธ.ค. 59 24 เม.ย. 60 - 8 พ.ค. 60 17 ก.ค. 60 - 23 ก.ค. 60
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ 6 ธ.ค. 59 8 พ.ค. 60 24 ก.ค. 60
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก (ประจำปี พ.ศ. 2560) - - 27 ก.ค. 60
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา 26 - 30 ธ.ค. 59 10 - 12 พ.ค. 60 และ 15 - 16 พ.ค. 60 -
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ 20 ธ.ค. 59 16 พ.ค. 60 25 ก.ค. 60
ประกาศผลสอบ / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา / ส่งแบบ มคอ.07 23 ธ.ค. 59 19 พ.ค. 60 28 ก.ค. 60