ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561


 
กำหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาค 1 ต.ค 60 - 5 มิ.ย. 61 1 ก.ค. 61 - 30 ต.ค. 61 1 พ.ย. 61 - 30 มี.ค. 62
อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนตลอดปี ม.ค. - พ.ค.  61 - -
       
คณะส่งตารางเรียน/ชุดวิชาของแต่ละรหัสให้สำนักวิชาการ 8 ม.ค. 61 6 ส.ค. 61  15 ม.ค. 62
ประกาศตารางเรียนตารางสอน 15 ม.ค. 61 20 ส.ค. 61 28 ม.ค. 61
นักศึกษาใหม่ (กลุ่มแนะแนวและสมัครด้วยตนเอง รายงานตัว / ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน 25 เม.ย. 59 - -
พิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่และการเปิดเรียนจำนวน 2 รายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 591 26 เม.ย. 59 - -
หน่วยงานสนับสนุนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 1-15 ก.ค. 59 - -
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาเรียน 4-13 ก.ค. 59 25-28 ต.ค. 59 6-20 มี.ค. 60
เลขานุการคณะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและใบลงทะเบียนจาก อ.ที่ปรึกษาเพื่อจัดส่งให้งานทะเบียนฯป้อนข้อมูล 14-25 ก.ค. 59 1-4 พ.ย. 59 27-31 มี.ค. 60
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียนและยื่นเอกสารกองทุนฯ 28-29 ก.ค. 59 9-10 พ.ย. 59 4-5 เม.ย. 60
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก 27 ก.ค. 59 (ปี 2559) - 27 ก.ค. 60 (ปี 2560)
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1 ส.ค. 59 - -
วันเปิดเรียน 2 ส.ค. 59 3 ม.ค. 60 23 พ.ค. 60
วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน โดยไม่ติด W 4,5,10,11 ส.ค. 59 5,6,11,12 ม.ค. 60 25,26 พ.ค. 60
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน 17 ส.ค. 59 18 ม.ค. 60 2 มิ.ย. 60
วันซ้อมเพื่อเข้าสู่พิธีประทานปริญญาบัตร - 21 ม.ค. 60 -
วันพิธีประทานปริญญาบัตร - 22 ม.ค. 60 -
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด 24 ส.ค. 59 25 ม.ค. 60 7 มิ.ย. 60
วันจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 29 ส.ค. 59 - -
วันไหว้ครู 1 ก.ย. 59 - -
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 15-30 ก.ย. 59 - -
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2560 - 5 ก.พ. 60 -
สัปดาห์สอบกลางภาค 26 ก.ย. 59 - 2 ต.ค. 59 27 ก.พ. 60 5 มี.ค. 60 -
วันถอนวิชาเรียนโดยติด W 5,6 ต.ค. 59 8,9 มี.ค. 60 21,22 มิ.ย. 60
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W 12 ต.ค. 59 15 มี.ค. 60 28 ก.ค. 60
นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1-30 พ.ย. 59 1-31 มี.ค. 60 1-31 ก.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค 1-11 พ.ย. 59 3-10 เม.ย. 60 3-7 ก.ค. 60
วันประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ 4 พ.ย. 59 - -
วันสุดท้ายของการเรียน 20 พ.ย. 59 23 เม.ย. 60 16 ก.ค. 60
วันสอบปลายภาค 21 พ.ย. 59 - 4 ธ.ค. 59 24 เม.ย. 60 - 8 พ.ค. 60 17 ก.ค. 60- 23 ก.ค. 60
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ 6 ธ.ค. 59 8 พ.ค. 60 24 ก.ค. 60
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา 26-30 ธ.ค. 59 10-12 พ.ค. 60 และ 15-16 พ.ค. 60 -
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ 20 ธ.ค. 59 17 พ.ค. 60 25 ก.ค. 60
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการสอบ 21-22 ธ.ค. 59 18 พ.ค. 60 26 ก.ค. 60
ประกาศผลสอบ/วันสุดท้ายของภาคการศึกษา/ส่งแบบ มคอ.07 23 ธ.ค. 59 19 พ.ค. 60 28 ก.ค. 60