ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560


 
กำหนดการ ภาคต้น ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน
กำหนดวันรับสมัครนักศึกษาใหม่แต่ละภาค 1 ธ.ค.59-1 ส.ค.60 1 ก.ย.60-19 ธ.ค.60 20 ธ.ค.60- 1 ก.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมนักศึกษาเพื่อวางแผนการเรียนตลอดปี 1 - 31 พ.ค.60 - -
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน 1 - 31 พ.ค.60 1 - 30 ก.ย.60 1 - 15 มี.ค.61
คณะส่งตารางเรียน/ชุดวิชาของแต่ละรหัสให้สำนักวิชาการ 1 มิ.ย.60 - -
ประกาศตารางเรียนตารางสอน 13 มิ.ย.60 3 ต.ค.60 6 มี.ค.61
นักศึกษาใหม่ (กลุ่มแนะแนวและสมัครด้วยตนเอง) รายงานตัว / ลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียน 24 เม.ย.60 - -
พิธีมอบเครื่องหมายและตราสัญญลักษณ์แก่นักศึกษาใหม่และการเปิดเรียนจำนวน 2 รายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 601 25 เม.ย.60 - -
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อกำหนดรายวิชาเรียน 3 - 7 ก.ค.60 16 - 20 ต.ค.60 7 - 9 มี.ค.61
เลขานุการคณะรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและใบลงทะเบียนจาก อ.ที่ปรึกษาเพื่อจัดส่งให้งานทะเบียนฯป้อนข้อมูล 10 - 14 ก.ค.60 24 - 27 ต.ค.60 12- 16 มี.ค.61
นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อในใบลงทะเบียนเรียน/รับตารางเรียนและยื่นเอกสารกองทุนฯ 25 - 26 ก.ค.60 8 - 9 พ.ย.60 20 - 21 มี.ค.61
วันรำลึกผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกริก 27 ก.ค.60 - -
วันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 31 ก.ค.60 - -
วันเปิดเรียน 1 ส.ค.60 19 ธ.ค.60 1 พ.ค.61
วันเพิ่ม - ถอนวิชาเรียน โดยไม่ติด W 3 , 4 , 9 , 10 ส.ค.60 21 , 22 , 26 , 27 ธ.ค.60 3, 4 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาเรียน 16 ส.ค.60 3 ม.ค.61 9 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยไม่ติด W 23 ส.ค.60 10 ม.ค.61 16 พ.ค.61
วันจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 28 ส.ค.60 - -
วันไหว้ครู 31 ส.ค.60 - -
คณะวิชารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 15 - 30 ก.ย.60 - -
วันปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี พ.ศ.2561 - 4 ก.พ.61 -
สัปดาห์สอบกลางภาค 25 ก.ย. - 1 ต.ค.60 12 - 18 ก.พ.61 -
วันถอนวิชาเรียนโดยติด W 5 , 6 ต.ค.60 21 , 22 ก.พ.61 30 , 31 พ.ค.61
วันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียนโดยติด W 11 ต.ค.60 28 ก.พ. 61 6 มิ.ย.61
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อสอบปลายภาค 1 - 10 พ.ย.60 1 - 15 มี.ค. 61 1 - 12 มิ.ย.61
นักศึกษาประเมินผลการสอนอาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 1 - 30 พ.ย.60 1 - 30 เม.ย.61 1 - 30 ก.ค.61
วันประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ 9 - 10 พ.ย.60 - -
ให้สัปดาห์ที่ 7 มาเรียนเพิ่มในสัปดาห์ที่ 6 เฉพาะภาคปลาย/2560 โดยเพิ่มช่วงเวลาเรียนเวลา 15.40- 18.10 และเวลา 18.10-20.40 น. ช่วงวันที่ 27 - 30 มีนาคม 2561 - ช่วงเวลาเรียนเพิ่มวันที่ 27-30 มี.ค.61 -
วันสุดท้ายของการเรียน 19 พ.ย.60 1 เม.ย. 61 24 มิ.ย.61
วันสอบปลายภาค 20 พ.ย. - 3 ธ.ค.60 2-5 , 7-12 เม.ย.61 25 มิ.ย.- 1 ก.ค.61
วันสุดท้ายของการรับข้อสอบ 3 ธ.ค.60 12 เม.ย.61 1 ก.ค.61
วันหยุดพักผ่อนประจำภาคการศึกษา 4 , 6 - 8 , 12 ธ.ค.60 16 -20 เม.ย.61 -
วันสุดท้ายของการส่งผลการสอบ 13 ธ.ค.60 24 เม.ย.61 9 ก.ค.61
ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติผลการสอบ 14 ธ.ค.60 26 เม.ย.61 11 ก.ค.61
ประกาศผลสอบ / วันสุดท้ายของภาคการศึกษา/ ส่งแบบ มคอ.07 15 ธ.ค.60 30 เม.ย.61 13 ก.ค.61