บริการห้องอบรมสัมมนา

ตารางราคาห้องประชุม/สัมมนาและห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์


ราคาห้องประชุม

ติดต่อจองห้องประชุมได้ที่ มหาวิทยาลัยเกริก โทร. 02-552-3500-9 ต่อ 305 Email : training@krirk.ac.th

IMG_1 IMG_2 IMG_3 IMG_4 IMG_8494