ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริกมีทุนการศึกษา 5 ประเภท

1. ทุนส่งเสริมการศึกษา เป็นทุนระดับปริญญาตรีพิจารณาให้คราวละ 1 ปีเพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินของผู้ขอทุนยกเว้นค่าหน่ววยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง 2 ภาคการศึกษา (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เป็นนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

1.3 เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

1.4 เป็นนักศึกษาฐานะปีที่ 2-4 ซึ่งมีผลการเรียนในหลักสูตรที่ศึกษาโดยคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งปีไม่ต่ำกว่า 2.00


2. ทุนนักกีฬา เป็นทุนระดับปริญญาตรี พิจารณาให้คราวละ 1 ปี ยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุงทุกประเภท เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติดั้งนี้

2.1 เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีผลการเรียนดีที่มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

2.2 เป็นนักกีฬาระดับชาติหรือเขตหรือนักกีฬาที่ทำชื่อเสียงดีเด่นให้มหาวิทยาลัยหรือเคยเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นมาจากสถาบันการศึกษาหรือสโมสรเดิมมาแล้ว

2.3 มีผลการเรียนในหลักสูตรที่ศึกษา โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่อปีไม่ต่ำกว่า 2.00 นอกจากนี้เมื่อได้รับทุนการศึกษาแล้ว นักศึกษายังต้องอยู่ในเงื่อนไขต่อไปนี้อีกด้วย

2.3.1 เครพเชื่อฟังผู้ฝึกสอนและความควบคุมทีม

2.3.2 อยู่ในกฏและระเบียมวินัยของทางมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

2.3.3 ลงทำการแข่งขันกีฬาในมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น หากจะไปเล่นในนามขององค์กรอื่นจะต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนโดยจะต้องยื่นหนังสือขออนุญาตต่อคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการแข่งขันหากผิดเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจระงับการให้ทุนได้

2.3.4 ทุนกีฬา เป็นทุนที่ไม่ผูกมัด ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถระงับได้ทันที ถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีความเหมาะสม และไม่ประพฤติตนให้อยู่ในระเบียมวินัยที่วางไว้


3. ทุนการศึกษาสำหรับผู้บริการชุมชน เป็นทุนระดับปริญญาตรี พิจารณาให้คราวละ 1 ปี และให้ได้รับการยกเว้นการเก็บเงินเช่นเดียวกับทุนส่งเสริมการศึกษาเป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษา หรือบุคคลภายนอกมีคุณสมบัติดังนี้

3.1 เป็นผู้ที่มีผลงานหรือสังกัดหน่วยงานด้านบริการชุมชนและการบำเพ็ญประโยชน์

3.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

3.3 หากเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีไม่ต่ำกว่า 2.00


4. ทุนฉุกเฉิน เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีคุณสมบัติดังนี้

4.1 เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

4.2 เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

4.3 เป็นผู้ที่ผู้อุปการะทางการเงินประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย สาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติอันก่อให้เกิดผลกระทบทางการศึกษาอย่างยิ่ง ทุนประเภทนี้เป็นทุนระดับปริญญาตรี ระยะเวลาการให้ทุนและค่าใช้จ่ายที่ได้รับการยกเว้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา


5. ทุนประเภทอื่นๆ เป็นทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาทุนอาจกำหนดขึ้นได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแก่เหตุการณ์ในขณะนั้น