มหาวิทยาลัยเกริก จัดประชุมคณาจารย์เรื่อง จัดการความรู้ด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2561 Knowledge Manament (KM) มีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนความรู้กัน พูดคุยเกี่ยวการวิจัยชุมชน ผลงานเรื่องการวิจัยกันอย่างมากมาย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562