ท่านอาจารย์ ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่านอาจารย์ ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก และคณบดีคณะบริหารธุรกิจ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  ได้ทำการต้อนรับผู้บริหารจากสายการบิน SHANDONG AIRLINE , Lucky Air , JUNEYAO AIR  จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  พูดคุยถึงเรื่องการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริกไปฝึกงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561