ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สกอ. เพื่อพิจารณารับรองวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกริก