ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559


ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2559
ปริญญาตรี

วันและเวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม
วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. ศศ.11104 ภาษาอังกฤษ 1 1 -5
ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 1
ศศ.32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1
ศศ.42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1-2
เวลา 13.30 - 16.30 น. ศศ.11105 ภาษาอังกฤษ 2 1
ศศ.21106 ภาษาอังกฤษ 3 1 - 5
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บช.25301 การบัญชีขั้นกลาง 1 1
นต.11104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 1
นศ.43405 การสื่อสารมวลชนอาเซียน 1
บธ.22202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ.24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1
บธ.32202 การจัดการการปฏิบัติการ 1,2
บธ.38304 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน 1
บธ.42301 การจัดการค่าตอบแทน 1
บธ.48308 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง 1
ศศ.27201 โภชนาการในงานสาธารณสุข 1
รศ.31301 ปรัชญาสงครามและสันติภาพ 1
ศศ.37303 สถิติเพื่อการวิจัยทางสาธารณสุข 1
ศศ.43303 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ 2 1
บธ.27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
บธ.44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1
วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ.21202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 1
บธ.23301 พฤติกรรมผู้บริโภค 1
บธ.24402 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวล์เบสิก 1
ศศ.34406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 1
ศศ.34407 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 1
ศศ.36309 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 1
ศศ.47301 สัมมนาในงานสาธารณสุข 1
ศศ.11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
ศท.1202 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.28101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน 1
บธ.28302 การจัดการองค์การด้านบริการและการท่องเที่ยว 1
บธ.34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1
บธ.37304 การขนส่งทางอากาศและกิจการการบินพลเรือน 1
รศ.31302 ทฤษฏีการเมืองว่าด้วยประชาธิปไตย 1
ศศ.27203 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1
ศศ.44313 สัมมนาการจัดการ 1
ศศ.47402 โภชนาการและโรคทางภาวะโภชนาการ 1
บธ.24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 1
บธ.21201 การเงินธุรกิจ 1
นศ.43311 การรายงานข่าวขั้นสูง 1
บธ.33402 การตลาดทางตรง 1
บธ.42302 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 1
ศศ.26305 การเขียนภาษาจีน 1
วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ.25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1
บธ.24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1,2
นศ.31215 การสื่อสารทางวัฒนธรรมในประชาคมระหว่างฯ 1
บธ.32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ.43302 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางการตลาด 1
บธ.48305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 4 1
บช.35301 การบัญชีขั้นสูง 1 1
ศศ.22104 การอ่านทางธุรกิจ 1
ศท.11110 สารสนเทศเบื้องต้น 1
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 11.00 น. บช.45402 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานทางบัญชี 1
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.13201 หลักการตลาด 1
นศ.33303 การบริหารสื่อสารมวลชน 1
บธ.13301 การจัดการด้านการขายและเทคนิคการขาย 1
บธ.24404 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง 1
บธ.34303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 1
บธ.48301 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการภาคพื้นดิน 1
ศฐ.11502 สถิติเบื้องต้น 1
ศท.1203 สถิติเบื้องต้น 1
ศศ.27204 หลักวิทยาการระบาดและการประยุกต์ 1
ศศ.37304 ความปลอดภัยและสุขภิบาลอาหาร 1
ศศ.37305 การคุ้มครองผู้บริโภคทางสาธารณสุข 1
ศศ.44312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร 1
ศฐ.11501 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
บช.15201 หลักการบัญชี 1 1
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1
ศศ.26301 ภาษาจีนระดับกลาง 1 1
ศอ.2105 การเขียนทางธุรกิจ 1
ศศ.22106 การเขียนทางธุรกิจขั้นต้น 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. นต.21106 กฏหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 1
นบ.2106 กฏหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 1
บธ.32402 การสื่อสารในองค์การ 1
บธ.34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1
บธ.37303 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 1
ศศ.27205 การสาธารณสุขและการพัฒนา 1
ศศ.32105 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
บธ.24304 การเขียนโปรแกรมแว็บ 1
ศศ.34308 การสื่อสารเพื่อการจัดการ 1
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ 1
บธ.32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ.38308 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 1
บธ.47403 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์ 1
บธ.34406 คอมพิวเตอร์กราฟิกและเอนิเมชั่น 1
ศท.1101 การใช้ภาษาไทย 2
ศศ.11101 การใช้ภาษาไทย 1,2
วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 - 16.30 น. นต.11105 กฏหมายธุรกิจเบื้องต้น 1
นศ.31216 กลยุทธ์การนำเสนอและการพัฒนาบุคลิกภาพ 1
บธ.42201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1
รศ.21203 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1
ศศ.23306 การให้การปรึกษาทางสังคมสงเคราะห์ 1
บธ.34301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1
วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.38301 การนำเข้าและส่งออกทางสายการบิน 1
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.38305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2 1
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.32301 พฤติกรรมองค์การ 1
บธ.33401 การตลาดบริการ 1
บธ.47404 การเจรจาอย่างชาญฉลาด 1
ศศ.11108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
ศศ.14301 ทฤษฏีองค์การและการจัดการ 1
ศศ.26307 การแปลภาษาจีน 1
ศศ.36301 ภาษาจีนระดับสูง 1 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. ศศ.24403 การจัดการสิ่งแวดล้อม 1
บธ.38303 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน 1
บธ.42405 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ 1
บธ.48306 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน 1
วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559
เวลา 13.30 - 16.30 น. รศ.31303 การเมืองภาคประชาชน 1
รศ.41301 การเมืองการปกครองของยุโรป 1
รศ.41302 การเมืองการปกครองของเอเซียตะวันออก 1
ศศ.32108 การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง 1
รศ.21202 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1
ศศ.33303 หลักและวิธีการสังคมสังเคราะห์ 2 1
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.15203 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1-2
นศ.33304 การออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 1
บธ.32302 การสรรหา คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 1
บธ.42305 แรงงานสัมพันธ์ 1
ศศ.16301 ภาษาจีนระดับสูง 1 1
ศศ.24305 การบัญชีบริหาร 1
ศศ.33306 สวัสดิการชุมชน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ.14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,2
บธ.32404 การจัดการทีมงาน 1
บธ.47302 การขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 1
รศ.31304 กฏหมายปกครอง 1
ศศ.26303 ภาษาจีนธุรกิจ 1
บธ.43304 สัมมนาการตลาด 1
ศศ.34309 การวิจัยทางการบริหาร 1
ศศ.37403 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.22201 องค์การและการจัดการ 1,2
บธ.32305 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ.48302 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 1
ศศ.46304 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 1
บธ.27302 การวางแผนโลจิสติกส์ 1
บธ33302 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 1
บธ.47402 การจัดการกระจายตัวสินค้า 1
รศ.21201 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 1
ศศ.24304 การจัดการการปฏิบัติการ 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. นต.21300 กฏหมายเกี่ยวกับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม 1
นศ.33302 งานบรรณาธิการข่าว, บทความและสารคดี 1
บธ.38402 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน 1
บธ.42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ.43303 การวางแผนการตลาด 1
ศศ.11113 ปรัชญาสังคมและจริยธรรมทางสังคม 1
ศศ.11117 มนุษย์กับสังคม 1
ศศ.36403 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ 1
ศศ.37308 การจัดการบริการสุขภาพชุมชนและประกันสุขภาพ 1
ศศ.3211 การประชุมทางธุรกิจ 1
วันศุกร์ที่ 2 นวาคม 2559
เวลา 09.0 - 12.00 น. บช.25303 หลักการบัญชีต้นทุน 1
ศศ.11111 มนุษย์กับอารยธรรม 1
ศศ.33307 กฏหมายเพื่อการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ฯ 1
ศศ.37306 อนามัยชุมชน 1
ศศ.36404 ภูมิศาสตร์จีน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. นศ.43403 ผู้ประกาศและพิธีกร 1
บธ.33304 การจัดการการค้าปลีกและการค้าส่ง 1
ศศ.11114 บัณฑิตอุดมคติไทย 1
นศ.33301 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ 1
บธ.38401 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน 1
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.37301 การจัดการจัดซื้อและซัพพลายเชน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ.48307 ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน 1
บธ.37302 การจัดการขนส่งทางบก 1
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ.33305 การตลาดโลก 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บช.45304 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 1