ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
ปริญญาตรี

 
วันและเวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม
วันจันทร์ที่  20  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. ศศ11104 ภาษาอังกฤษ 1  1-3
  ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 1-3
  ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1
  บธ362201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1
  ศศ4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
  ศศ161501 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
  ศศ4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 1
  ศศ42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 1
  ศศ21106 ภาษาอังกฤษ  3 1-4
  ศศ261505 ภาษาอังกฤษ  3 1-4
  นศ161301 หลักและทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์ 1
วันอังคารที่  21  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. นต.11104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 1
  นต161104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 1
  ศศ161508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
  ศศ11108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
  ศศ37304 ความปลอดภัยและสุขภิบาลอาหาร 1
  บธ24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1
  บธ263302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1
  บธ261301 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ266303 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา 1
  บธ38304 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน 1
  นศ21211 มัลติมีเดีย 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. นศ43403 ผู้ประกาศและพิธีกร 1
  บธ267202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 1
  บธ21202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 1
  บธ361304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ3109 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ23301 พฤติกรรมผู้บริโภค 1
  บธ162302 พฤติกรรมผู้บริโภค 1
  ศศ11110 สารสนเทศเบื้องต้น 1,2
  ศศ16510 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1,2
วันพุธที่  22  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ3307 การวิจัยการตลาด 1
  บธ33301 การวิจัยการตลาด 1
  บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1
  บธ363302 การจัดการระบบฐานข้อมูล 1
  บธ37304 การขนส่งทางอากาศและกิจการการบินพลเรือน 1
  บธ43304 สัมมนาการตลาด 1
  นศ21210 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ48305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค  4 1
  บธ466301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค  4 1
  บธ43302 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารการตลาด 1
  นศ43311 การรายงานข่าวขั้นสูง 1
  บธ3201 การเงินธุรกิจ 1
  บธ21201 การเงินธุรกิจ 1
  ศศ161511 มนุษย์กับอารยธรรม 1
  ศศ11111 มนุษย์กับอารยธรรม 1
  ศศ34309 การวิจัยทางการบริหาร 1
วันพฤหัสบดีที่  23  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. บช15201 หลักการบัญชี 1 1
  บช164301 หลักการบัญชี 1 1
  ศศ27205 การสาธารณสุขและการพัฒนา 1
  บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1
  บธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1
  บธ34303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
  ศฐ11502 สถิติเบื้องต้น 1
  ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
  บธ38402 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ37303 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 1
  บธ32402 การสื่อสารในองค์การ 1
  บธ361202 การจัดการการปฏิบัติการ 1,2
  บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ 1,2
  บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ 1
  บธ24404 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาขั้นสูง 1
  ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 1
  ศศ16516 มนุษย์  สังคม  และเศรษฐกิจ 1
  ศศ3313.1 การสื่อสารเพื่อการจัดการ 1
  ศศ34308 การสื่อสารเพื่อการจัดการ 1
  ศศ37401 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1
  ศศ11117 มนุษย์กับสังคม 1
วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. ศศ37405 การป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ 1
  ศศ37306 อนามัยชุมชน 1
  บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ 1
  บธ263303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
  ศศ42104 ภาษาอังกฤษจากสื่อ 1
  นศ21212 การวิเคราะห์ผู้รับสาร 1
  บธ38308 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 1
  บธ366304 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 1
  บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1
  บธ463301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1
  บธ4703 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์ 1
  บธ47403 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์ 1
  บธ465312 การลำเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ์ 1
  บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ44302 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
  บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1
  บธ461201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1
  นศ43312 การจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 1
  นบ1503 กฏหมายธุรกิจเบื้องต้น 1
  นต11105 กฏหมายธุรกิจเบื้องต้น 1
  นต161201 กฏหมายธุรกิจเบื้องต้น 1
  บธ33402 การตลาดทางตรง 1
  บธ362402 การจัดการการตลาดทางตรง 1
  บธ362302 การเป็นผู้ประกอบการ 1
  บธ33202 การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก 1
  บธ34304 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1
  ทส2102 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1
  บธ.34406 คอมพิวเตอร์กราฟิกและแอนิเมชัน 1
  ศศ37403 การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 1
  ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1.2
วันอาทิตย์ที่  26 พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ266301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1 1
  บธ28304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1  
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ38301 การนำเข้าและการส่งออกทางสายการบิน 1
วันอังคารที่  28  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ4705 การเจรจาอย่างชาญฉลาด 1
  บธ47404 การเจรจาอย่างชาญฉลาด 1
  นศ33308 การวิจัยสื่อสารมวลชน 1
  บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
  ศศ14301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 1
  ศศ163301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 1
  ศศ11101 การใช้ภาษาไทย 1
  บธ48308 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง 1
  บธ466304 การจัดการธุรกิจการบินขั้นสูง 1
  ศศ3312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
  ศศ34307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. ศศ161506 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
  ศศ11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
  ศศ33301 เพศภาวะกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1
  ศศ34407 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ 1
  บธ42405 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ 1
  บธ48301 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการภาคพื้นดิน 1
วันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ42305 แรงงานสัมพันธ์ 1
  บธ38305 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 2 1,2
  ศศ22103 การสื่อสารภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นกลาง 1
  ศศ24305 การบัญชีบริหาร 1
  บธ28302 การจัดการองค์การด้านบริการและการท่องเที่ยว 1
  ศศ43303 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ 2 1
  ศศ44313 สัมมนาการจัดการ 1
  บธ166101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจการบิน 1
  บธ263201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
  บธ24201 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1
  บธ361404 การจัดการทีมงาน 1
  บธ32404 การจัดการทีมงาน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ33401 การตลาดบริการ 1
  บธ362401 การจัดการตลาดบริการ 1
  บธ263401 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก 1
  บธ24402 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวลเบสิก 1
  บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
  บธ164201 การบัญชีขั้นต้น 1
  บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1
  ศศ43305 การสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์ 1
  ศศ34406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ 1
  บธ47302 การขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 1
  นศ21213 นิเทศทัศน์ 1
วันพฤหัสบดีที่  30  พฤศจิกายน  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. รศ21201 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์ 1
  บธ47402 การจัดการกระจายตัวสินค้า 1
  บธ365311 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 1
  นศ33309 การเขียนบทภาพยนต์และการแสดง 1
  บธ42301 การจัดการค่าตอบแทน 1
  บธ461301 การจัดการค่าตอบแทน 1
  ศศ23303 สวัสดิการสังคมกับการพัฒนาสังคม 1
  ศศ24304 การจัดการการปฏิบัติการ 1
  ศศ22106 การเขียนทางธุรกิจขั้นต้น 1
  บธ22201 องค์การและการจัดการ 1,2
  บธ261201 องค์การและการจัดการ 1,2
  ศศ44312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร 1
  บธ13201 หลักการตลาด 1
  บธ162201 หลักการตลาด 1
  บธ27302 การวางแผนโลจิสติกส์ 1
  บธ33302 การจัดการกลยุทธ์การตลาด 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ32302 การสรรหา คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน 1
  ศศ32105 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
  ศศ33305 ภาษาอังกฤษสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ 1 1
  บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ4113 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
  บธ43303 การวางแผนการตลาด 1
  บธ38401 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน 1
  บธ48307 ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน 1
  นศ33310 การสร้างภาพยนต์และวีดิทัศน์ 1
  นต21106 กฏหมายอาญา 1 ภาคทั่วไป 1
วันศุกร์ที่  1  ธันวาคม  2560  
เวลา 09.00 - 12.00 น. ศศ22104 การอ่านทางธุรกิจ 1
  ศศ24403 การจัดการสิ่งแวดล้อม 1
  บธ26304 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 1
  บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,2,3
  บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1,2,3
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 1
  บธ263301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 1
  ศศ43301 สิทธิมนุษยชนกับการเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนในงานสังคม 1
วันเสาร์ที่  2  ธันวาคม  2560  
เวลา 09.0 - 12.00 น. บธ2704 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย 1
  บธ37301 การจัดการจัดซื้อและซัพพลาย 1
  บธ48302 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ37302 การจัดการขนส่งทางบก 1
  บธ2708 การจัดการขนส่งทางบก 1