ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560
ปริญญาตรี

วันและเวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศท.1105 ภาษาอังกฤษ 2 1 - 4
ศศ.11105 ภาษาอังกฤษ 2 1 - 4
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ48401 การจัดการจราจรทางอากาศ 1
บธ.14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
บธ.24305 การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 1
บธ.28301 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. บธ.32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ.17101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับโลจิสติกส์ 1
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ.24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 1
บธ.28304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 1
บธ.47304 สัมมนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
ศศ.17202 การส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 1
ศศ.27301 ครอบครัวและอนามัยเจริญพันธุ์ 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ.38306 กฎหมายและระเบียบการบินพลเรือน 1
บช.1102 หลักการบัญชี 2 1
บช.15202 หลักการบัญชี 2 1
บธ.37403 การจัดการความส้มพันธ์ลูกค้า 1
รศ.41303 การเมืองการปกครองในเอเซียใต้และตะวันออกกลาง 1
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.00 - 17.00 น. ศท.1407 ตรรกวิทยา 1,2
ศศ.11112 ตรรกวิทยา 1,2
ศศ.47401 การจัดการขยะมูลฝอย 1
บธ.27401 การจัดการทรัพยากรโลจิสติกส์ 1
บธ.38309 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค 3 1
บธ.13201 หลักการตลาด 1
บธ.32202 การจัดการการปฏิบัติการ 1
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ.4311 การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก 1
บธ.33202 การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก 1
บธ.14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1
บช.25302 การบัญชีขั้นกลาง 2 1
ศศ.17202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 1
ศศ.11102 ภาษาไทยธุรกิจ 1
บธ.47305 พิธีการศุลกากร 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ.1400 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
บช.15203 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
บธ.28303 การจัดการงานคลังสินค้าทางอากาศ 1
บธ.37306 เทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ 1
บธ.34303 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
ศศ.37309 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. บธ.38302 การตลาดในกิจการสายการบิน 1
บธ.37305 การจัดการสินค้าคงคลัง 1
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ.48303 อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน 1
บธ.38303 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน 1
บช.25304 การบัญชีบริหาร 1
บธ.47303 การนำเข้าและส่งออก 1
ศศ.37310 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ 1
ศศ.11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 1,2
เวลา 12.00-14.00 น. บธ.24403 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1
รศ.31306 วรรณกรรมกับการเมือง 1
ศฐ.11501 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
ศฐ.11502 สถิติเบื้องต้น 1,2
ศศ.27202 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข 1
เวลา 15.00-17.00 น. บธ.48306 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน 1
ศศ.42107 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศศ.37404 ประชากรและอนามัยแม่และเด็ก 1
บธ.24304 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 1
ศศ.22101 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1
เวลา 12.00-14.00 น. ศศ.32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1,2,3
ศศ.4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1,2,3
ศศ.42208 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1
ศศ.4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 1
เวลา 15.00-17.00 น. ศท.1104 ภาษาอังกฤษ 1 1
ศศ.11104 ภาษาอังกฤษ 1 1
ศท.2101 ภาษาอังกฤษ 3 1
ศศ.21106 ภาษาอังกฤษ 3 1
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
เวลา 09.00-12.00. น. บธ48303 อาหารเครื่องดื่มในการบริการบนเครื่องบิน 1
บธ38303 การจัดการทรัพยากรบุคคลด้านธุรกิจการบิน 1
บช25304 การบัญชีบริหาร 1
บธ32301 พฤติกรรมองค์การ 1
ศศ27303 ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยาทางสาธารณสุข 1
บธ47303 การนำเข้าและส่งออก 1
ศศ37310 1 ยาและสิ่งเสพติดให้โทษ 1
บธ48308 การจัดการธุรกิจการบินชั้นสูง 1
ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 1,2
ศท1501 สังคมกับเศรษฐกิจ 1,2
บธ42301 การจัดการค่าตอบแทน 1
เวลา 13.30- 16.30. น. บธ34407 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการผลิตและการจัดขนส่ง 1
บธ23302 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา 1
บธ24403 การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 1
รศ31306 วรรณกรรมกับการเมือง 1
รศ2516.1 วรรณกรรมกับการเมือง 1
นศ21209 ภาพยนต์และวิดิทัศน์เบื้องต้น 1
ศฐ11501 1 หลักเศรษฐศาสตร์ 1
ศฐ11502 สถิติเบื้องต้น 1,2
ศศ27202 การวางแผนและการบริหารงานสาธารณสุข 1
ศศ23302 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและปัญหาสังคม 1
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 09.00-12.00. น. บธ32201 การภาษีอากร 1
บธ3710 กฏหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขนส่ง 1
บธ37307 กฏหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขนส่ง 1
บธ42303 การจัดการความรู้ 1
นศ21206 การรายงานข่าวและการเขียนข่าว 1
ศศ37404 ประชากรและอนามัยแม่และเด็ก 1
ศศ24402 การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 1
ศศ23307 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว 1
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
เวลา 13.30.-16.30 น. บธ33301 การวิจัยการตลาด 1
บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ 1
นศ33307 การวิเคราะห์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน 1
บธ34301 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 1
บธ38307 การจัดการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 1
ศศ22101 ภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษ 1
ศศ33304 การพัฒนาและการจัดการโครงการทางสังคม 1
ศศ11109 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 1
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00.12.00 น. บธ38306 กฏหมายและระเบียบการบินพลเรือน 1
บช1102 หลักการบัญชี 2 1
บช15202 หลักการบัญชี 2 1
นศ21207 กฏหมายและจริยธรรมการสื่อสารมวลชน 1
บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ 1
บธ21202 การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ 1
ศศ43302 สวัสดิการสังคมในประชาคมอาเซียน 1
บธ37403 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 1
เวลา 13.30-16.30 น. บธ42401 การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง 1
บธ43301 การจัดการแบรนด์ 1
ศศ33308 การจัดการและดำเนินการในกรณีภาวะภัยพิบัติ 1
ศศ14302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ 1
รศ41303 การเมืองการปกครองในเอเซียใต้และตะวันออกกลาง 1
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น. รศ31308 การเมืองการปกครองของสหรัฐอเมริกา 1
ศศ24404 ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงาน 1
บธ38302 การตลาดในกิจการสายการบิน 1
บธ37305 การจัดการสินค้าคงคลัง 1
ศศ23305 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 1 1
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2560
เวลา 13.30-16.30 น. นศ41404 กลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ 1
นศ21205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ 1
บธ42302 การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ47305 พิธีการศุลกากร 1
บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1
นศ33306 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 1
บธ23303 ช่องทางการจำหน่ายและการกระจายสินค้า 1
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. นต11104 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป 1
ศศ32109 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมทางธุรกิจ 1
รศ31307 การเมืองการปกครองของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1
ศศ44310 ธรรมภิบาลในสถานประกอบการและ 1
บธ23304 การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 1
เวลา 13.30-16.30 น. นศ44303 ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 1
บธ48306 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการบนเครื่องบิน 1
ศศ42107 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ 1
บธ42304 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ3708 การจัดการงานวิศวกรรมโลจิสติกส์พื้นฐาน 1
บธ37308 การจัดการงานวิศวกรรมโลจิสติกส์พื้นฐาน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ2706 การจัดการคลังสินค้า 1
บธ47301 การจัดการคลังสินค้า 1
วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
เวลา 09.00 - 12.00 น. บธ48401 การจัดการจราจรทางอากาศ 1
บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
บธ24305 การบริหารความมั่นคงสารสนเทศ 1
บธ33303 ระบบสารสนเทศทางการตลาด 1
บธ28301 หลักการจัดการธุรกิจการบิน 1
บธ48304 วัฒนธรรมการบริการในธุรกิจการบิน 1
เวลา 13.30 - 16.30 น. บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
บธ4101 การจัดกการเชิงกลยุทธ์ 1
บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 1
บธ17101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับโลจิสติกส์ 1
นศ43402 ศิลปะการแสดง 1