ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
ปริญญาตรี

วันและเวลาสอบ รหัสวิชา ชื่อวิชา กลุ่ม
วันจันทร์ที่  25  กันยายน    2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศศ.11104 ภาษาอังกฤษ 1 1-3
ศศ161503 ภาษาอังกฤษ 1 1-3
ศศ4167 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
ศศ32207 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1
บธ362201 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 1
ศศ4168 ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นสูง 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. ศศ11105 ภาษาอังกฤษ 2 1
ศศ21106 ภาษาอังกฤษ 3 1-4
ศศ261505 ภาษาอังกฤษ 3 1-4
เวลา 15.00-17.00น บธ14101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1
บธ34302 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 1
บธ363302 การจัดการฐานข้อมูล 1
วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศศ161508 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
ศศ11108 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
ศศ37304 ความปลอดภัยและสุขภิบาลอาหาร 1
บธ24302 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1
บธ38304 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาธุรกิจการบิน 1
บธ266303 การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ4705 การเจรจาอย่างชาญฉลาด 1
บธ47404 การเจรจาอย่างชาญฉลาด 1
บธ165301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 1
ศศ11101 การใช้ภาษาไทย 1
บธ48308 การจัดธุรกิจการบินขั้นสูง 1
ศศ3312 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
ศศ34307 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. ศศ11107 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
ศศ161506 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
บธ48301 ภาษาอังกฤษสำหรับบริการภาคพื้นดิน 1
วันพุธที่ 27 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. บธ3201 การเงินธุรกิจ 1
บธ21201 การเงินธุรกิจ 1
ศศ161511 มนุษย์กับอารยธรรม 1
ศศ11111 มนุษย์กับอารยธรรม 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. ศศ.24305 การบัญชีบริหาร 1
บธ28302 การจัดการองค์การด้านบริการและการท่องเที่ยว 1
บธ166101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับธุรกิจการบิน 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. บธ263401 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวล์เบสิก 1
บธ24402 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชัวล์เบสิก 1
บธ15203 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1
บธ164201 การบัญชีขั้นต้น 1
บธ25201 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1
บธ47302 การขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 1
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 1
เวลา 09.00 - 11.00 น. บช15201 หลักการบัญชี 1
บช164301 หลักการบัญชี 1
ศศ27205 การสาธารณสุขและการพัฒนา 1
บธ14301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1
บธ163301 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 1
บธ34303 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1
ศฐ11502 สถิติเบื้องต้น 1
บธ38402 เทคนิคการเจรจาต่อรองทางธุรกิจการบิน 1
บธ37303 การบริการลูกค้าด้านโลจิสติกส์ 1
บธ32202 การจัดการการปฏิบัติการ 1,2
บธ361202 การจัดการการปฏิบัติการ 1,2
บธ24304 การเขียนโปรแกรมเว็บ 1
ศศ11115 สังคมกับเศรษฐกิจ 1
ศศ16516 มนุษย์ สังคม และเศรษฐกิจ 1
ศศ37401 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 1
ศศ11117 มนุษย์กับสังคม 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ47402 การจัดการกระจายตัวสินค้า 1
บธ22201 องค์การและการจัดการ 1
บธ261201 องค์การและการจัดการ 1
บธ13201 หลักการตลาด 1
บธ162201 หลักการตลาด 1
บธ27302 การวางแผนโลจิสติกส์ 1
บธ365311 การจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. ศศ32105 การแปลภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
บธ38401 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าทางธุรกิจการบิน 1
บธ48307 ระบบสารสนเทศและการสำรองที่นั่งในธุรกิจการบิน 1
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560
เวลา 09.00 - 11.00 น. ศศ37405 การป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ 1
ศศ37306 อนามัยชุมชน 1
บธ24303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย C++ 1
บธ263303 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1
บธ38308 การจัดการงานบริการบนเครื่องบิน 1
บธ44301 การบริหารโครงงานของระบบคอมพิวเตอร์ 1
บธ4703 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์ 1
บธ47403 การบรรจุภัณฑ์เพื่อโลจิสติกส์ 1
บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1
เวลา 12.00 - 14.00 น. บธ24301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 1
บธ263301 พื้นฐานระบบคอมพิวเตอร์ 1
บธ362302 การเป็นผู้ประกอบการ 1
บธ33202 การเป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก 1
ศศ161502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
เวลา 15.00 - 17.00 น. ศศ22104 การอ่านทางธุรกิจ 1
บช25303 หลักการบัญชีต้นทุน 1
บธ163501 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2,3