เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และคณะผู้บริหารได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของปี ‘62 และชี้แจ้งการจัดปาฐกถาเรื่อง “ภาวะผู้นำ” โดยมีท่านอธิการบดีเป็นประธานในการปาฐกถาครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยของเราจะมีการจัดตั้งสถาบันการจัดการความปลอดภัยแห่งมหาวิทยาลัยเกริก และการประชุมครั้งนี้ท่านอธิการบดียังได้ให้กำลังใจคณาจารย์และบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานเพื่อมหาวิทยาลัยเกริกให้ก้าวหน้า และมีชื่อเสียงต่อไป

#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity