ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ให้เกียรติมาร่วมงานสิงห์คืนถ้ำ และปัจฉิมนิเทศ ครั้งที่ 11 ของวิทยาลัยสื่อสารการเมือง เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์