งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 19
“ สืบสานวัฒนธรรมนาฏลีลาเฉลิมพระเกียรติพระราชาแห่งแผ่นดิน ”
2-4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์
คณะ นักศึกษา จากศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก จำนวน 12 คน
ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและร่วมกิจกรรม ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
ในวันศุกร์ที่ 1 ก.พ. 62

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกริกได้เข้าร่วมการแสดงกลุ่มภาคกลาง1
จำนวน 14 สถาบันเพื่อแสดงในพิธีเปิดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ ในวันเสาร์ที่ 2 ก.พ. 62
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดชุดการแสดงจำนวน 2 ชุด
โดยมีนักศึกษาและคณะกรรมการนักศึกษาประจำศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหา
วิทยาลัยเกริก จำนวน 12 คน โดยมีชุดการแสดง
ชุดที่1 พญานาคา
เป็นการแสดงที่ประยุกต์ขึ้นจากการเรียนแบบท่าทางของพญานาค
ซึ่งมีความเชื่อมาจากชาวบ้านภาคอีสานที่มีความเชื่อและนับถือทางด้านศาสนา
ชุดที่2 ระบำเปรี้ยว

เป็นการแสดงประยุกต์และเรียนแบบการแสดงของภาคใต้ที่มีความสนุกสนานเป็นเอกลักษณ์
ในวันอาทิตย์ที่ 3ก.พ. 2562
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเกริก
ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติและ
ชุมชนทางภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรม “ลานวัฒนธรรม” ครั้งที่ 5 “ ท่องเที่ยววิถีไทย
ใส่ใจศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภาค ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.พ. 2562