การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางการศึกษายุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ในงานการประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 เรื่อง “ การขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ” ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561 ห้องประชุม 2300 อาคาร ดร.เกริก