Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาเอก สาขาการสื่อสารการเมือง

1. สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการสำนักงานอุดมศึกษาภาคเอกชนแห่งชาติรับรองวิทยฐานะ
2.ได้แต้มเฉลี่ยสะสมระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า ในกรณีขาดคุณสมบัติดังกล่าวคณะกรรมการอาจพิจารณารับสมัครโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
3. มีความใฝ่รู้ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร
4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต และหรือผู้บังคับบัญชาจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารการเมือง 620,000 ส่วนลด 10% (560,000)
ส่วนลด 10% แบ่งชำระ
ส่วนลด 20% ชำระครั้งเดียว
-ศิษย์เก่า
-เงื่อนไขส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
-ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค