Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในและต่างประเทศ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือคณะกรรมการสำนักงานอุดมศึกษาภาคเอกชนแห่งชาติรับรองวิทยฐานะ
2.ได้แต้มเฉลี่ยสะสมระดับปริญญามหาบัณฑิตอย่างน้อย 3.25 จากระบบ 4 แต้มหรือเทียบเท่า ในกรณีขาดคุณสมบัติดังกล่าวคณะกรรมการอาจพิจารณารับสมัครโดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
3. มีความใฝ่รู้ สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาจนสำเร็จหลักสูตร
4. มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตจากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือมหาบัณฑิต และหรือผู้บังคับบัญชาจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 620,000 ส่วนลด 10% (560,000) -ศิษย์เก่า