Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติและเทียบโอน) คณะศิลปศาสตร์

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 30,000 -เงื่อนไข ส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
– ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม 30,000
สาขาวิชาการจัดการ 30,000
สาขาวิชาสาธารณสุขบัณฑิต 35,000