Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปกติและเทียบโอน) คณะบริหารธุรกิจ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 30,000 -ถ้านักศึกษามาจากโรงเรียน ที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยจะได้รับส่วนลด 10 %
สาขาวิชาการตลาด 30,000
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30,000
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 30,000
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน 30,000
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 30,000