Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับอนุปริญญา ซึ่งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกริก
2.สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
สาขาวิชานิติศาสตร์ 178,700 – ส่วนลด 20% ของค่าเล่าเรียนรายภาคเมื่อชำระครั้งเดียวภายในกำหนด
– ส่วนลด 10% ของค่าเล่าเรียนรายภาค เมื่อแบ่งชำระ 3 งวด