Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาคปกติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ. 5) หรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
4. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
5. มีความประพฤติเรียบร้อย
6. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใด อันเนื่องมาจากความประพฤติ
7. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ในพุทธศาสนา