Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ (ที่ได้รับการรับรองจาก กพ.)

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารเมือง 200,000
(เหมาจ่าย)
ส่วนลด 10% (180,000) -ศิษย์เก่า