คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต – มหาวิทยาลัยเกริก | Krirk Universityมหาวิทยาลัยเกริก | Krirk University
 

Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน