Blog

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) โครงการบัญชีภาคสมทบ หลักสูตรบัณชีบัณทิต คณะบริหารธุรกิจ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

Elementอัตราค่าเล่าเรียน


สาขา ค่าเล่าเรียน/เทอม ส่วนลด หมายเหตุ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 40,400 -ส่วนลด 10% แบ่งชำระ
-ส่วนลด 20% ชำระครั้งเดียว
-เงื่อนไขส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค
-ค่าลงทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงไปตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียนในแต่ละภาค