คณะและหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยเกริก

หมายเลขโทรศัพท์ 02-5523500-9, 02-9705820 (อัตโนมัติ 20 เลขหมาย)
โทรสาร 02-5523513 (ส่วนกลาง งานสารบรรณ)

ผู้บริหารระดับสูง

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
อธิการบดี สายใน 235
เลขานุการ สายใน 201, สายตรง 02-552-3510
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สายใน 200
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สายใน 204
เลขานุการ สายใน 204, สายตรง 02-552-3514
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สายใน 202
เลขานุการ สายใน 202, สายตรง 02-552-3512
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร สายใน 203, สายตรง 02-973-6734

สำนักอธิการบดี

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี สายใน 305
ฝ่ายบัญชี งบประมาณและการเงิน สายตรง 02-970-6408
งานบัญชีและงบประมาณ สายใน 106, 207
งานการเงิน สายใน 102
ฝ่ายบริหาร สายใน 305
งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สายใน 216
งานสารบรรณ สายใน 212 โทรสาร 02-552-3513
งานจัดซื้อพัสดุและบริการทั่วไป สายใน 342, 343
ฝ่ายอาคารสถานที่ สายใน 344, 345
ฝ่ายบริการยานพาหนะและโสตทัศนูปกรณ์ สายใน 418, 400

สำนักหอสมุด

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สายใน 104
งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ สายใน 107, 111
งานวารสาร สายใน 214

สำนักประกันคุณภาพ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ สายใน 222
งานประมวลข้อมูลและวางแผนพัฒนา สายใน 222, สายตรง 02-970-6406

สำนักวิชาการ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ สายใน 228
ฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สายใน 210
งานพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สายใน 210
สำนักวิชาการ สายใน 210 สายตรง 02-970-6400
งานทะเบียนประวัตินักศึกษา สายใน 103, 109
งานวัดผลการศึกษา สายใน 100, 110
งานผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน สายภายใน 101
งานพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ สายใน 115

สำนักกิจการนักศึกษา

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา สายใน 337
ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมและบริการสวัสดิการนักศึกษา สายใน 336 สายตรง 02-973-6732, 02-970-6401
งานกองทุนเพื่อการศึกษา สายภายใน 330
งานหอพักนักศึกษา สายใน 335
งานกิจกรรมนักศึกษาและการกีฬา สายใน 346
ศูนย์รับสมัครและแนะแนวการศึกษา สายใน 112, 113 โทรสาร 02-973-6744
งานแนะแนว สายใน 338
งานจัดหาแหล่งรายได้และบริการนักศึกษา สายใน 339
งานสโมสรนักศึกษา สายใน 332
ห้องพยาบาล สายใน 322

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร สายใน 303
ฝ่ายสื่อสารองค์กร สายใน 626
งานสื่อสารการตลาดและศิษย์เก่าสัมพันธ์ สายใน 624, 657, 777
งานผลิตสื่อ Digital และ Social Media สายใน 625
ผ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศและเครือข่าย สายใน 303
งานพัฒนาระบบสารสนเทศ สายใน 301, 302 โทรสาร 02-970-6409
งานเครือข่ายและซ่อมบำรุง สายใน 300

คณะนิติศาสตร์

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
คณบดี สายใน 226
รองคณบดี สายใน 227
เลขานุการคณะ สายใน 211 สายตรง 02-973-6741
   
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิติศาสตร์ สายใน 211
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สายใน 227

คณะบริหารธุรกิจ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
คณบดี สายใน 219
รองคณบดี สายใน 232
เลขานุการคณะ สายใน 215 สายตรง/โทรสาร 02-973-6742
     
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต    
สาขาวิชาการตลาด สายใน 221
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สายใน 223
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สายใน 213
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สายใน 770
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สายใน 304
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สายใน 225
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ สายใน 224
     
โครงการหลักสูตรบัญชีบัณฑิต    
สาขาวิชาบัญชี สายใน 217, 218
   
โครงการบัญชีบัณทิต (เสาร์-อาทิตย์) สายใน 404 สายตรง 02-973-6736
   
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สายใน 219
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (เสาร์-อาทิตย์) สายใน 653

คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
คณบดี สายใน 432
รองคณบดี สายใน 433
เลขานุการ, ธุรการคณะ สายใน 644, 434 สายตรง 02-973-6737
ภาควิชาศึกษาทั่วไป สายใน 650
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ สายใน 320, 321
สาขาวิชาภาษาจีน สายใน 437
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สายใน 431
สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม สายใน 430
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สายใน 320
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สายใน 437
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ภาคพิเศษ) สายใน 661, 662
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ) สายใน 320, 321 โทรสาร 02-973-6743
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ สายใน 434, 644
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สายใน 655, 660
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สายใน 437, 434, 644
โครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สายใน 655, 660 สายตรง 02-970-6407
โครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สายใน 437, 434, 644

คณะนิเทศศาสตร์

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
คณบดี สายใน 200
รองคณบดี, เลขานุการคณะ สายใน 647
ธุรการคณะ สายใน 424 สายตรง 02-970-577
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร สายใน 424
โครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ บัณฑิต/มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสือสารการท่องเทียวและบันเทิง สายใน 645, 647
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรม สายใน 236 สายตรง 02-973-6738
ห้องพักอาจารย์ สายใน 423
ห้องปฏิบัติการชั้น 1 สายใน 601
ห้องปฏิบัติการชั้น 2 สายใน 620

วิทยาลัยสื่อสารการเมือง

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สายใน 631
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสื่อสารการเมือง สายใน 631 สายตรง 02-973-6739 มือถือ 08-6567-7000

ศูนย์/สถาบัน/โครงการ/อื่นๆ

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์
ศูนย์ส่งเสริมวิจัยและผลิตตำรา สายใน 402
ศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สายใน 410
ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม สายใน 349
สถาบันภาษา สายใน 511, 512 สายตรง 02-973-6733
สหกรณ์ออมทรัพย์ สายใน 441
งานบริการอาคาร 1 ชั้น 2 สายใน 239
ร.ป.ภ.สำนักอธิการบดี สายใน 205
ร.ป.ภ. ป้อมหน้า/ป้อมหลัง สายใน 600, 707