อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และประธานสมาคมไทยเพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ นางสุมนมาศ วุฒิสว่างธรรม ผู้อำนวยการ นายสยามรัศมิ์ สินภัทรบดี รองกรรมการบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ ห้องประชุมสภา มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 9 ตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เข้าพบศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกเพื่อขอสัมภาษณ์พิเศษ เกี่ยวกับเรื่องนโยบายการบริหารงาน หลักสูตรการศึกษาในอนาคตของมหาวิทยาลัย
นักศึกษานิเทศศาสตร์ เข้าพบ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ เพื่อนำผลงานและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ “อีกนิดพิชิตเอดส์” หรือ “AIDS-Almost Zero” Viral Clip ของมูลนิธิเอดส์แห่ง ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ภาพบรรยากาศนักศึกษาจากประเทศจีนเข้าร่วมรำลึก และชมพิธีสวนสนามในวันชาติจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 3206 มหาวิทยาลัยเกริก
การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาวะผู้นำทางการศึกษายุคใหม่” โดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ประธานศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และการบรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ”
ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นจาก Guizhou Vocational and Technical College of Water Resources and Hydropower
ผศ.ดร. นุสรา เกิดประทุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร. ปรางทิพย์ ยุวานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Kuangsai Educai Technology Group กับมหาวิทยาลัยเกริก
งานสัมมนา “ฅ ครบเครื่อง” โดยวิทยากรพิเศษจากสายการบิน การบินไทย อาจารย์ โชคชัย ชาญทวีภัทร steward thaiairways จัดทำโดย นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ปีที่ 4