Blog

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์”

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” 15-24 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลงานนักกีฬามหวิทยาลัยเกริก กับ 1 เหรียญทอง จาก นายกิตติพงศ์ จ้อนด้วง นักกรีฑา เดิน 10,000 เมตร ชาย 1 เหรียญ เงิน จาก นายศตพร เจิ่มปลั่ง นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว

สรุปเหรียญรางวัล มหาวิทยาลัยเกริก อยู่ในลำดับที่ 38 จากสถาบันที่เข้าร่วม 112 สถาบัน

1 2 IMG_3669 IMG_3682 IMG_3683 IMG_3688 IMG_3691 IMG_3692 IMG_3693 IMG_3705 IMG_3717 IMG_3720 IMG_3725 IMG_3757 IMG_3771 IMG_3773 IMG_3812 IMG_3821 IMG_3826 IMG_3843 IMG_3844 IMG_3858 IMG_3881 IMG_3886 IMG_3949 IMG_3970 IMG_3979 IMG_3995 IMG_4001 IMG_4017 IMG_4050 IMG_4068