Blog

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต การเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (รอบที่ 2)

กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต การเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา 2557-2558 (รอบที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.

 ณ ห้อง 2100 (ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเกริก เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

——————————

     เพื่อให้การรายงานตัวขึ้นทะเบียน บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ขอให้ปฏิบัติดังนี้

1.  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิ ตรวจสอบผู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียน บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (รอบที่ 2) ก่อนการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(คลิกตรวจสอบรายชื่อ บัณฑิต)
(คลิกตรวจสอบรายชื่อ มหาบัณฑิต)
(คลิกตรวจสอบรายชื่อ ดุษฎีบัณฑิต)

2.  บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ทำการตอบ “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ” (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf) ให้ครบสมบูรณ์  จากนั้นให้นำไปให้เจ้าหน้าที่/ตัวแทนคณะวิชา ณ จุดที่รับ เอกสารของแต่ละคณะ จึงจะสามารถไปรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้

3. บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ดาวน์โหลด “ แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต”(คลิกดาวน์โหลดไฟล์ pdf) (คลิกดาวน์โหลดไฟล์ word) และ นำเอกสารดังกล่าวไปให้นายจ้างกรอกข้อมูลพร้อมปิดผนึกซอง และนำมาส่งเจ้าหน้าที่/ตัวแทนคณะวิชาก่อนการเข้ารายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต

          หมายเหตุ ข้อ 3. เฉพาะ บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่เป็นลูกจ้างเท่านั้น หากเป็นนายจ้าง/หรือเจ้าของกิจการ ไม่ต้องดำเนินการในข้อนี้

–   กรณีมีข้อสงสัยด้านการดาวน์โหลดข้อมูล  โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกริก 02-970-5820,02-552-3500-9 เบอร์ภายใน 300,301/ e-mail : computer@krirk.ac.th

–   กรณีมีข้อสงสัยด้านแบบประเมินฯ โปรดติดต่อสอบถามที่คณะวิชาฯ มหาวิทยาลัยเกริก 02-9705820 และ 02-5523500-9    (คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ เบอร์ภายใน 215 , 232  คณะนิเทศศาสตร์ เบอร์ภายใน 424, 426 คณะนิติศาสตร์ เบอร์ภายใน 211, 209 คณะศิลปศาสตร์ เบอร์ภายใน 434,
433 )

4.  ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้จัดบริการชุดครุย “ร้านครุยคัทลียา” มาบริการให้ในราคาที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนดชุดครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัย (เบอร์ร้านครุยคัทลียา โทร.02-881-9099,  099-1819449 (คุณนุตา)
เวลา 10.30 -19.00 น. หรือ www.qownscattleya.comรายละเอียดราคาชุดครุยวิทยฐานะ
      ครุยบัณฑิต            ค่าเช่าราคา 1,000 บาท  ค่าเช่าตัดราคา 1,500 บาท   ค่าสั่งตัดราคา 2,500 บาท
      ครุยมหาบัณฑิต     ค่าเช่าราคา 1,200 บาท  ค่าเช่าตัดราคา 1,500 บาท   ค่าสั่งตัดราคา 2,700 บาท
      ครุยดุษฎีบัณฑิต                    –                                      –                     ค่าสั่งตัดราคา 3,500 บาท
      หมายเหตุ ข้อ 4. ชุดครุยบัณฑิตและชุดครุยมหาบัณฑิต  มีค่าประกันชุด  1,500 บาท ซึ่งทางร้านจะคืนเงินเมื่อคืนชุดกับทางร้าน

5.   กำหนดวันรับชุดครุย วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้อง 2100 (ห้องสตูดิโอ) อาคาร ดร.เกริก ชั้น 1 โดยการให้บริการจากร้านครุยคัทลียา

หมายเหตุ สำหรับ บัณฑิต  มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีประทานปริญญาบัตรกรุณาดำเนินการแจ้งฝ่ายทะเบียนบัณฑิต (คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์) มหาวิยาลัยเกริก โทรสารหมายเลข 02-5523513, E-mail : info@krirk.ac.th ภายใน วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559

**************************************************************************************

ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับ ประทานปริญญาบัตร

ประจำปีการศึกษา  2557-2558 (รอบที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00  น.

ณ มหาวิทยาลัยเกริก

…………………………….

ลำดับที่ 1   บัณฑิต(ทุกระดับ) ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ด (บริเวณหน้าลิฟต์  อาคาร ดร.เกริก )

ลำดับที่ 2   บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อเจ้าหน้าที่/เลขานุการคณะวิชา (อยู่ภายในห้อง 2102 อาคาร ดร.เกริก) เพื่อยืนยันการดำเนินการเกี่ยวกับ “แบบสอบถามภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต “หรือส่งเอกสาร “ แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ลำดับที่ 3   บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนฯ (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต  พร้อมตรวจสอบ คำนำหน้าชื่อ   ชื่อ-สกุล  และลงลายมือชื่อแจ้งเข้ารับเป็นลายลักษณ์อักษร (ไม่อนุญาตให้มีการรายงานตัวแทน)

ลำดับที่ 4   บัณฑิต(ทุกระดับ) ติดต่อ ร้านครุยคัทลียา (อยู่ภายในห้องสตูดิโอ) เพื่อเช่าตัดหรือสั่งตัดชุดครุยวิทยฐานะ

ลำดับที่ 5   บัณฑิต(ทุกระดับ) เลือกซื้อเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย

…………….เสร็จสิ้นขั้นตอน……………