มหาวิทยาลัยเกริก  ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจำปีการศึกษา  2560  ระหว่างวันที่ 21  มิถุนายน  พ.ศ.2561 –  วันที่ 16  กรกฎาคม  2561
#มหาวิทยาลัยเกริก #KRU #KrirkUniversity