Elementยินดีต้อนรับสู่ มหาวิทยาลัยเกริก

 • อาจารย์ณภัทร มังคละพฤกษ์

  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก

  ยินดีและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ประตูแหล่งข้อมูลข่าวสารในรั้วร่มพฤกษ์แห่งนี้ เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกริกมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ใช้บริการทุกท่านได้รับรู้ข่าวสารและความเคลื่อนไหวในภารกิจทางด้านวิชาการ และการบริการสังคมในมิติต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงเป็นช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลบนโลกดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา

  มหาวิทยาลัยเกริก เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนกลุ่มแรกของประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการศึกษาตามกฎหมายเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2509 นับจนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยเกริกมีความมุ่งมั่นในปณิธานการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์จะเป็นฐานข้อมูลในการเสริมสร้างภูมิปัญญาเพื่อประโยชน์แก่สังคม สมดังอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกริกที่ว่า “ภูมิปัญญาเพื่อสังคม”

    ส่งสารถึงอธิการบดี  เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกริก  สมัครเรียน
 • ประวัติความเป็นมา

  มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ "โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ" แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

    เกี่ยวกับ ม.เกริก    สมัครเรียน
 • รอบรั้วร่มพฤกษ์

  มหาวิทยาลัยเกริก ได้เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี พ.ศ. 2495 โดย ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มังคละพฤกษ์ (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่านอาจารย์เกริกได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการศึกษา จากมหาวิทยาลัย David & Elkins สหรัฐอเมริกา สำหรับจุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยฯในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ แต่เพียงอย่างเดียวเนื่องจากท่านเป็นผู้มีความสามารถเป็นพิเศษในด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและ ประสบการณ์จากการทำงานนับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่นำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มี ความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนชื่อของสถาบันฯ ตามที่ทางการ อนุญาตในขณะ นั้นคือ "โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ" แต่คนทั้งหลายรู้จักชื่อโรงเรียนของท่านในนามโรงเรียนอาจารย์เกริกตลอดมา

    ชีวิตนักศึกษา    สมัครเรียน

สร้างโอกาสทางการศึกษา  นำคุณค่าสู่สังคม

ข่าวสารและกิจกรรม

Campus Tour

บรรยากาศการเรียนและทัศนียภาพของมหาวิทยาลัยเกริก

เริ่มต้นวันนี้ กับ สังคมการเรียนรู้คุณภาพ